آقا! اگر امروز بیائی، من چه کنم؟!
لااقل چند ماه دیگر صبر کن تا شاید من هم آماده شوم، نمی دانم اگر امروز بخواهی بیائی، تکلیف من بیچاره چه خواهد شد؟