سؤالی ساده دارم از حضورت

من آیا زنده‌ام وقت ظهــــــورت

اگر که آمدی من رفتـه بـــــودم

اسیر سال و مـاه و هفته بودم

دعایم کن دوبـاره جان بگیـــرم

بیایم در رکاب تـو بمیـــــــــــرمآقـا....