بی تو تمام اهل قیامت رفوزه اند ای نمره ی قبولی دنیا، دوازده

ما آن سلام اول ادعیه ی توایم

چشم انتظار صبح جواب سلام ها

حالا چگونه دست توسل نیاوریم

وقتی گدا به چشم تو دارد مقام ها

از جانماز رو به خدای بهشتی ات

عطری بیاورید برای مشام ها

 

ای آخرین بهار چرا دیر کرده ای ؟!

ای مرد با وقار چرا دیر کرده ای ؟!

ای التماس و خواهش بالا، دوازده !

ظهر اذان عقربه ی ما، دوازده!

من حقم است هشت گرفتم چرا که من

یک جمله هم نساخته ام با دوازده

با چند نمره باشد اگر رد نمی شوم ؟

یک ،دو ،سه،هفت،هشت،نه آقا دوازده

بی تو تمام اهل قیامت رفوزه اند

ای نمره ی قبولی دنیا، دوازده

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
عاطفه

بدين دليل است که پيشنهاد مي کنم از امروز شما هيچ چيز را برای موقعيتهای خاص نگذاريد، زيرا هر روز زندگی يک موقعيت خاص است [گل]