خدایا , به روی درخشان مهدی --- به زلف سیاه و پریشان مهدی

خدایا , به روی درخشان مهدی --- به زلف سیاه و پریشان مهدی
به قلب رئوفش , که دریای داغ است --- به چشمان از غصه گریان مهدی
به لب های گرم علی یا علی اش --- به ذکر حسین و حسن جان مهدی
به دست کریم و نگاه رحیمش --- به چشم امید فقیران مهدی
به حال نیاز و قنوت نمازش --- به سبحان سبحان سبحان مهدی
به برق نگاه و به خال سیاهش --- به عطر ملیح گریبان مهدی
به حج جمیلش , به جاه جلیلش --- به صوت حجازی قرآن مهدی
به صبح عراق و شبانگاه شامش --- به آهنگ سمت خراسان مهدی
به جان داده های مسیر عبورش --- به شهد شهود شهیدان مهدی
مرا دائم الاشتیاقش بگردان --- مرا سینه چاک فراقش بگردان
تفضل بفرما , بر این بنده بی سر و پا
مرا همدم و محرم و هم رکابه.. --- سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان
یا...مهدی..یا..مهدی ...مددی

/ 1 نظر / 138 بازدید