این جشنها برای من آقا نمی شود شب با چراغ عاریه فردا نمی شود

این جشنها برای من آقا نمی شود
شب با چراغ عاریه فردا نمی شود
یوسف! به شهر بی هنران وجه خویش را
عرضه مکن که هیچ تقاضا نمی شود
اینجا همه منند ، منِ بی خیالِ تو
اینجا کسی برای شما ما نمی شود
آقا جسارت است ولی زودتر بیا
این کارها به صبر و مدارا نمی شود

 

/ 0 نظر / 2 بازدید