تقویم را ورق بزن و انتخاب کن این جمعه ها برای تو تعطیل می شود


دارد دوباره میوه ی ما کال می شوپرواز ما بدون پر و بال می شوددر آسمان و در شب شعر خدا هنوزقافیه های چشم تو دنبال می شودیعنی تو آمدی و همه گرم دیده اندوقتی کنار پنجره جنجال می شودروز ظهور تو که دقایق، ستاره ایستروشن ترین خاطره ی سال می شودبیش از تمام بال و پر یا کریم هادست کبود فاطمه خوشحال می شوداین جشن ها برای تو تشکیل می شوداین اشک ها برای تو تنزیل می شودرفتی، برای آمدنت گریه می کنمچشمان ما به آینه تبدیل می شودبوی خزان گرفته ی پاییز می دهدسالی که بی نگاه تو تحویل می شودایمان ما که اکثراً از ریشه ناقص استبا مقدم ظهور تو تکمیل می شودتقویم را ورق بزن و انتخاب کناین جمعه ها برای تو تعطیل می شود

 

/ 0 نظر / 2 بازدید