بهانه

بهانهمی دانم همه چیز بهانه است ،بهانه ای برای آمدن توحتی دلتنگی هایم ،گریه هایم و نوشته هایم بهانه ای استبرای تو، بی پروا بگویم می خواهم تو را،تو راکه وعده داده اند.اما می خواهم روز موعود روزی باشد قبل از آنکه بمیرم ،آیا این خود خواهی است؟می دانم که در این دنیا نمی شود عظمت تورا فهمید.گاهی اوقات می خواهمدنیا آن قدر بدتر از این شود که تو هر چه زودتر بیایی اما بعد پشیمان می شوم و ازخدا می خواهم که تو رانه با دلی شکسته بلکه با دلی پر از امید به سوی دلهای منتظر وخواهانت بیایی و ما را ،دنیا را،با خوبی پیوند بزنی.


/ 0 نظر / 3 بازدید