اینبــــار دیــگه می خوام برم تا خـــود وعده گاه نور


اینبــــار دیــگه می خوام برم تا خـــود وعده گاه نور

تا ســــــــــــرزمین آینـــــه نزدیکی باغ بلـــــــــــــــور


اونــــجایی کــه ستاره ها اشــکای آسمون میشن

به حرمت طلــــوع تو شــــــــهاب بی نشون میشن


جـــایی که رسم آدمــــاش یک رنگـــی و محـــــبته

لحظه به لحظه آرزوش بــــــــــرام یه دنیـــا حسرتــه


دنـــبال رد پــای عشق مـــیرم تــا جــــمعه حـــضور

اونـــــجایی که ســـــتاره ها سر میدن آیه های نور


هــــــمون روزی کـــه اقــــتدا میـــشه به آب و آیـــنه

همون روزی که دســت نور طلســــم خواب میشکنه


اگــــه بــــیای نگـــاهم و فرش حــضورت می کــــنم

ســـــــینه بی قـــــــرارمو سنـــــــگ صبورت می کنم


اگــــه بیــــای پاک می کـــنم اشـــکای انــــــتظارمو

پر می کنــــــــم از گل ســـــــــــرخ فصلای بی بهارمــو


تــــموم آرزوم ایــــنه کــــه عـــاشقونه جــــــون بـــدم

کنار پات بمیـــــــــرم و با عشقت آسمــــون بــــــــرم


وقـــتی میگــن جـــمعه شده نــــگام همش منتظره

خونــــــــه به دوش لحظــــــه هام آخــــه دلم منتظره


غـــــروب جمــــعه کـــه میشه باغ بلوریم مــیشکنه

تو تار و پود لحظــــــــــــــه هام تنهایی ریشه میزنه


میگـــــــن که تنهـــــــــایی بده ولی مگــــــه تا ابــده

یه روز میاد فرشته ها میگن که خورشــــــــید اومده

خدا کنه وقتی میای منم تــــــــوی قصـــــــــه باشم

رو ســــــــر آسمونیا غنچه نرگـــــــس بپــــــــاشـــــم

 

/ 0 نظر / 36 بازدید