جمعه یعنى یک غزل دلواپسى***جمعه یعنى گریه هاى بى کسى


جمعه یعنى یک غزل دلواپسى***جمعه یعنى گریه هاى بى کسى

جمعه یعنى روح سبز انتظار***جمعه یعنى لحظه هاى بى قرار


بى قرار بى قراریهاى آب***جمعه یعنى انتظار آفتاب


جمعه یعنى ندبه اى در هجر دوست***جمعه خود ندبه گر دیدار اوست


جمعه یعنى لاله ها دلخون شوند***از غم او بیدها مجنون شوند


جمعه یعنى یک کویر بى قرار***از عطش سرخ و دلش در انتظار

انتظار قطره اى باران عشق***تا فرو شوید غم هجران عشق


جمعه یعنى بغض بى رنگ غزل***هق هق بارانى چنگ غزل


زخمه اى از جنس غم بر تار دل***تا فرو شوید غم هجران دل


جمعه یعنى روح سبز انتظار***جمعه یعنى لحظه هاى بى قرار


بى قرار بى قراریهاى آب***جمعه یعنى انتظار آفتاب


لحظه لحظه بوى ظهور مى آید***عطر ناب گل حضور مى آید


سبز مردى از قبیله عشق***ساده و سبز و صبور مى آید

 

/ 0 نظر / 2 بازدید