اما غروب آمد و آقانیامـدی

صبحی کنارجاده تورامنتظرشدم      اما غروب آمد و آقانیامـدی

 

ازنازچشمان تواصلابعید نیست       شاید که آمـدی،گذرمانیامـدی

 

امروزمان که رفت،چه خاکی برسرکنیم

 

آقای من اگه زد وفردانیامدی؟

 

فرصت بهانه ایست که پاکیزه ترشویم

 

تاروبرویمان نشدی،تانیامدی


/ 1 نظر / 38 بازدید