# امروز_شهر_ما،_آکنده_از_عطر_حضور_تو_است؛_اما_دود_گن