# کجاست_تیغه_عدل_آمدنت_که_درخشندگی‌اش_ظلمت‌ِ_افکنده